Home / Candle / Giuse Phạm Văn Đồng

Giuse Phạm Văn Đồng

Lạy Chúa xin soi ánh sáng của Ngài chiếu sâu vào linh hồn này.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …