Home / Candle / Giuse Trần Hành

Giuse Trần Hành

Departed on Sunday, July 12, 2015. May he rest in peace with Father – Son – Holy Spirit.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …