Home / Candle / Giuse Trần Minh Nghĩa

Giuse Trần Minh Nghĩa

Cầu cho linh hồn Giuse ba, ông chúng con được lên chốn Thiên Đàng. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …