Home / Candle / Giuse Tran Minh Nghia

Giuse Tran Minh Nghia

Xin Chua thuong xot va tha toi cho linh ho Giuse Tran Minh Nghia.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …