Home / Candle / Giuse Trần Minh Nghĩa

Giuse Trần Minh Nghĩa

Cầu cho linh hồn Ba, ông chúng con được về với Chúa

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …