Home / Candle / Giuse Trần Thăng Thế

Giuse Trần Thăng Thế

cho Linh Hồn Giuse

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …