Home / Candle / Giuse Trần Thăng Thế

Giuse Trần Thăng Thế

Xin cho Linh Hồn Giuse được lên chốn nghỉ ngơi.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …