Home / Candle / Giuse Trần Thiện Hùnh

Giuse Trần Thiện Hùnh

Xin Cha cầu nguyện cho ba con Giuse Trần Thiện Hùng được hưởng nhan Thánh Chúa . Amen .

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …