Home / Candle / Giuse Trần văn Nam

Giuse Trần văn Nam

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giu se Trần văn Nam mau hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …