Home / Candle / Laurenso

Laurenso

Được lên chốn nghỉ ngơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa trời sáng láng vui vẻ vô cùng amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …