Home / Candle / Lê Quốc Huy

Lê Quốc Huy

Cầu xin Danh Chúa nhân từ cho linh hồn Lê Quốc Huy được lên chốn Thiên Đàng. Amen.

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …