Home / Candle / Linh Hồn Catarina, Anna

Linh Hồn Catarina, Anna

Xin cầu cho linh hồn Catarina và Anna.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …