Home / Candle / Linh hồn ĐC Giuse Thông Vi Vu

Linh hồn ĐC Giuse Thông Vi Vu

Nguyện xin Chúa lòng lành thương đến linh hồn ĐC Giuse và ban cho ngài phúc trường sinh bên Chúa.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …