Home / Candle / Linh hon Gioanbaotixita Tran V Xin

Linh hon Gioanbaotixita Tran V Xin

Xin Chúa tha toi cho linh hon Gioanbaotixita de duoc huong nhan thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …