Home / Candle / Linh hồn GIOANBAOTIXITA

Linh hồn GIOANBAOTIXITA

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn GIOANBAOTIXITA được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng AMEN

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …