Home / Candle / Linh hồn Giu se Vương đăng Khoa

Linh hồn Giu se Vương đăng Khoa

Xin cầu nguyện cho linh hồn Giu se mau hưởng nhan Thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …