Home / Candle / Linh hồn Giuse

Linh hồn Giuse

Xin cầu cho linh hồn Giuse sớm về hưởng nhan Thánh Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …