Home / Candle / Linh hồn Huỳnh Kim Kiệm

Linh hồn Huỳnh Kim Kiệm

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho LINH HỒN … Huỳnh Kim Kiệm được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng . AMEN.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …