Home / Candle / Linh hồn Joseph Chu Văn Dung

Linh hồn Joseph Chu Văn Dung

Cầu cho linh hồn Joseph được nghỉ an trong Chúa.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …