Home / Candle / Linh hồn Maria Đặng thị Nguyện

Linh hồn Maria Đặng thị Nguyện

Được hưởng Thánh Nhan Chúa sáng láng trên Thiên Đàng Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …