Home / Candle / Linh hồn Maria , Phê Rô

Linh hồn Maria , Phê Rô

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Maria, Phê Rô, Ông Bà Tổ Tiên nội ngoại được lên chốn nghỉ ngơi hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …