Home / Candle / Linh hồn Maria Rufina, Ông Cố Giuse

Linh hồn Maria Rufina, Ông Cố Giuse

Xin cho 2 Linh hồn cùng Các Đẳng Linh Hồn được hưởng nhan thánh Chúa trên thiên quốc!

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …