Home / Candle / Linh hồn ông bà tổ tiên, gia tiên

Linh hồn ông bà tổ tiên, gia tiên

Xin cho linh hồn Giuse, Phê-rô, Maria và các linh hồn!

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …