Home / Candle / Linh hồn Ông Phanxico Xavier

Linh hồn Ông Phanxico Xavier

Xin Quý Cha, Quý Thầy dòng Cát Minh cầu nguyện cho linh hồn Phanxico Xavier mau về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Check Also

Cầu cho các Đẳng linh hồn – 2020

Đất Thánh Cát Minh – Tỉnh Dòng Thánh Elias Bắc Mỹ, Middletown, NY, U.S.A Thật …