Home / Candle / Linh hồn Phaolo

Linh hồn Phaolo

Mất hai năm,Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria Xin Chúa thương xót cho linh hồn anh sớm vui hưởng Thánh Nhan Chúa .Amen.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …