Home / Candle / Linh hồn Phaolo Trần Nang

Linh hồn Phaolo Trần Nang

Xin Chúa thương ban cho linh hồn Phao lo sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …