Home / Candle / Linh hồn Phê rô Đỗ Công Chính

Linh hồn Phê rô Đỗ Công Chính

Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Phêro đươc lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt đức Chúa sáng lánh vui vẻ vô cùng Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …