Home / Candle / LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

LINH HON PHE RO HOANG ANH DUC

Xin Chúa thương ban cho linh hồn PHE RO HOANG ANH DUC sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. Amen

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …