Home / Candle / Linh hồn Phêrô,Matta,Gioan

Linh hồn Phêrô,Matta,Gioan

Xin Chúa thưỏng xót các linh hồn Phêrô, Matta, Gioan.Amen
Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Phêrô, Matta và Gioan đưỏc lên chốn nghỉ ngỏi hằng xem thấy mặt Đưc Chúa Trỏi sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …