Home / Candle / Linh hồn Phêrô,Matta,Gioan

Linh hồn Phêrô,Matta,Gioan

Xin Chúa thưỏng xót các linh hồn Phêrô, Matta, Gioan.Amen
Chúng con cây vì danh Chúa nhân từ xin cho linh hồn Phêrô, Matta và Gioan đưỏc lên chốn nghỉ ngỏi hằng xem thấy mặt Đưc Chúa Trỏi sáng láng vui vẻ vô cùng.Amen.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …