Home / Candle / linh hồn Tôma, Anna và Têrêsa

linh hồn Tôma, Anna và Têrêsa

Xin Nhà Dòng cầu nguyện trong tháng các linh hồn.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …