Home / Candle / Linh hồn trong gia tộc, CĐ Linh hồn

Linh hồn trong gia tộc, CĐ Linh hồn

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, xin cho Bấy nhiêu linh hồn cùng Các đẳng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời, sáng láng vui vẻ vô cùng. AMEN.

Check Also

Gặp gỡ thỉnh sinh Cát Minh trong ngày lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay lễ Hiển Linh có lẽ là dịp cuối để mỗi người trong chúng …