Home / Candle / Linh hồn Vicent

Linh hồn Vicent

Lậy Chúa ! Xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi làm và đón nhận Linh Hồn Vicent về bên Chúa.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …