Home / Candle / linh hồn Vicenté Trần văn Phó

linh hồn Vicenté Trần văn Phó

Được lên chốn nghỉ ngơi , hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …