Home / Candle / Linh mục Anton Nguyễn Văn Toàn

Linh mục Anton Nguyễn Văn Toàn

Nguyện xin Chúa dù thương ban an giải thoát khỏi chốn luyện hình cho cha cố Antôn Nguyễn Văn Toàn để ngài sớm hưởng nhan thánh Chúa.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …