Home / Candle / Linh mục GB Trần Văn Kim

Linh mục GB Trần Văn Kim

Xin cho ngài được sớm về hưởng vinh quang Nước Chúa. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …