Home / Candle / Linh mục Giuse Đỗ Đình Ánh

Linh mục Giuse Đỗ Đình Ánh

Xin Chúa thương xót đến linh hồn Giuse mà tha thứ hết mọi lỗi lầm khi ngài còn tại thế. Xin sớm đưa ngài về hưởng nguồn vinh phúc vô tận bên Thiên Chúa.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …