Home / Candle / Linh Mục Phanxico Vũ Viết Hải

Linh Mục Phanxico Vũ Viết Hải

Lạy Chúa xin dẫn đưa linh hồn thầy cả phanxico vào thiên đàng.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …