Home / Candle / Linhh hồn Giuse linh hồn gia tiên

Linhh hồn Giuse linh hồn gia tiên

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương đến các linh hồn thân yêu của con.

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …