Home / Candle / Madam Agnes Dương thị Cát

Madam Agnes Dương thị Cát

We depend on the good name of the Lord, please for the soul of Madam Agnes Dương thị Cát to be rested, to see the face of God, bright and joyfulness forever. AMEN

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …