Home / Candle / Maria

Maria

Cầu nguyện cho bà ngoại là linh hồn Maria.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …