Home / Candle / Maria Lê Thị Anh Phương

Maria Lê Thị Anh Phương

Xin cầu nguyện cho mẹ con được hưởng nhan Thánh Chúa . Amen .

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …