Home / Candle / Maria Madalena Nguyễn Thị Quý

Maria Madalena Nguyễn Thị Quý

Cầu cho linh hồn sớm được vào hưởng nhan thánh Chúa

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …