Home / Candle / Maria Madalena Nguyễn Thị Quý

Maria Madalena Nguyễn Thị Quý

Xin cầu nguyện cho linh hồn Mẹ là Maria Madalena đã qua đời.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …