Home / Candle / MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG

MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG

In trust entrusted to Christ’s Death and Resurrection

May God through Mary's intercession soon bring Maria Magdalena Lam thi Kim Hoang's soul to the Grace of the Lord forever.

We depend on the good name of the Lord, please for MARIA MAGDALENA LAM THI KIM HOANG'S soul to be rested, to see the face of God, bright and joyfulnes.

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …