Home / Candle / MARIA MAGDALENA Nguyen t. Ngọc Diệu

MARIA MAGDALENA Nguyen t. Ngọc Diệu

We depend on the good name of the Lord, please for the soul of Maria Madalena Nguyen thi Ngọc Diệu to be rested, to see the face of God, bright and joyfulness forever. AMEN

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …