Home / Candle / Maria Nguyen Thi kim Lien

Maria Nguyen Thi kim Lien

Pray For All Soul Relative ,Family , Parents , All Priest , All Sister,, All Friends , All Love One relate to our family
Thank You Father, Sister.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …