Home / Candle / Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Maria Nguyễn Thị Kim Oanh

Xin Chúa thương xót linh Maria, tha thứ hết tội lỗi khi còn sống trên trần thế, xin Chúa rất nhân từ mở của thiên đàng cho linh Maria được vào hưởng nhan thánh Chúa 🙏 chúng con cầu xin Chúa, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen.

Check Also

Cập Nhật việc Phong Thánh cho Chân Phước Titus Brandsma

Vatican, ngày 26 tháng 9 năm 2020, nhóm chuyên gia tư vấn y tế được …