Home / Candle / Maria Nguyễn Thị Lan, Giuse Jacsque

Maria Nguyễn Thị Lan, Giuse Jacsque

Cầu cho linh hồn Maria Nguyễn Thị Lan, Maria Phạm Thu Thắm, Maria Phạm Thị Mầu, Giuse JacsQues, linh hồn cha cố Đa Minh, cha cố Gioan Baotixita, 2 linh hồn cha cố Giuse, linh hồn tiên nhân lương giáo và các linh hồn

Check Also

Ngày thứ nhất: NOI GƯƠNG CHÚA VÀ KHINH CỦA THẾ TỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 1— Chương …