Home / Candle / ME MARIA NGUYEN THI TOT

ME MARIA NGUYEN THI TOT

Chúng con cậy vì Danh Chúa nhân từ, cho linh hồn MA RIA NGUYEN THI TOT được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ đời đời. Amen

Check Also

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — …